زمان دومین قرعه کشی برزگ باشگاه سهامداران تعاونی خاص (برگزار شده)

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

دومین دوره قرعه کشی بزرگ باشگاه سهامداران تعاونی خاص، 22دیماه برگزار خواهد شد.

زمان دومین قرعه کشی برزگ باشگاه سهامداران تعاونی خاص