نحوه محاسبه امتیازات

۱۳۹۷/۰۸/۲۷
نحوه محاسبه امتیازات

هر سهامدار می تواند بر اساس طرح های اعلام شده در دوره های زمانی مختلف نسبت به افزایش امتیازات کسب شده اقدام نماید همچنین فعالیت های اعضا در باشگاه نیز منجر به کسب امتیازات باشگاهی می گردد. محاسبه امتیازات اعضا نسبت به گردش سرمایه، استفاده از تسهیلات و خدمات تعاونی خاص و همچنین خوش حسابی و سایر عوامل صورت می گیرد.