اپلیکیشن موبایل باشگاه وفاداری

بزودی اپلیکیشن موبایل باشگاه سهامداری تعاونی خاص با امکانات زیر در دسترس سهامداران قرار خواهدگرفت:

  1. مشاهده موجودی امتیاز
  2. مشاهده گردش حساب امتیازات
  3. خرج امتیاز
  4. خدمات ارزش افزوده و انواع سرویس های پرداخت